Услуги

Продолжена гаранција

Dacia нуди продолжување на основната фабричка гаранција на вашето возило до 7 години со склучување на договор за продолжена гаранција Dacia, кој ќе ви обезбеди целосно безгрижно возење.


Dacia помош на пат

Бидете безбедни, во секој момент, во Хрватска и во цела Европа 24 часа 7 дена во неделата, 365 дена во годината. Dacia помошта на пат трае 1 година. Доколку го одржувате вашето возило по планот за одржување на овластениот сервис, Dacia помошта на пат автоматски ќе ви се продолжи за една година целосно бесплатно.


Договор за одржување

Доколку склучите каков било од нашите Договори за одржување, ќе си обезбедите целосен надзор врз трошоците за одржување на своето возило. Така ќе се погрижите вашето возило да биде редовно прегледувано и одржувано од квалификуваните механичари на Daciа сервисната мрежа со потребното искуство.


Moje produženo jamstvoMoja pomoćMoj ugovor o održavanju